Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Regulamin świetlicy •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••czwartek•, 26 •września• 2013 14:09•

Regulamin świetlicy szkolnej

 

Publiczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
w Janowie Lubelskim

 

Postanowienia ogólne

1.Świetlica zorganizowana jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole, ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), szczególnie z przeznaczeniem dla uczniów klas I-III, uczniów dojeżdżających autobusem szkolnym oraz z rodzin niepełnych.
Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
2.W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć.
3.Szczegółowe zasady korzystania ze szkolnej świetlicy unormowane są wewnętrznym regulaminem świetlicy – jest on zatwierdzany przez Dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
4.Przy tworzeniu grup wychowawczych uwzględnia się uczniów tej samej klasy lub grupy wiekowej. Grupa wiekowa może liczyć 25 wychowanków.

 

Cele i zadania świetlicy

1.Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2.Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.
3.Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, w szkole i swoim środowisku.
4.Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
5.Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy w grupach rówieśniczych.
6.Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

Założenia organizacyjne

1.Świetlica jest czynna w godz. od 7:15–16:00
2.Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice ( prawni opiekunowie) do 15 IV. Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane (imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko), kontakt z rodzicami (tel. do zakładu pracy opiekunów).
3.Rodzice uczniów zakwalifikowanych do świetlicy szkolnej zobowiązani są do zakupu wyprawki (materiały i przybory do zajęć plastyczno-technicznych) do wspólnego użytkowania.
4.W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic zobowiązany jest do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i złożenia stosownego oświadczenia.
5.Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko. Każda nowa decyzja rodzica musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
6.Podczas spożywania posiłku w stołówce uczniowie mają zapewnioną opiekę ze strony nauczyciela świetlicy.

 

Zasady zachowania w stołówce

1.Posiłki wydawane są od godz. 11:30 do godz. 14:45
2.Dzieci uczęszczające do świetlicy wychodzą na posiłek po zakończeniu zajęć edukacyjnych w grupach pod opieką nauczyciela świetlicy.
3.Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
4.Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom niespożywającym posiłków, w tym również rodzicom uczniów.
5.Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
6.W przypadku zgubienia bloczków obiadowych uczeń zgłasza ten fakt kierownikowi świetlicy.
7.Nad bezpieczeństwem wychowanków przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają nauczyciele świetlicy oraz nauczyciele realizujący zajęcia opieki świetlicowej w ramach art. 42 KN.

Warunki korzystania ze świetlicy

1.Karta zgłoszenia wypełniona poprawnie przez rodziców ( prawnych opiekunów).
2.Regularne uczestnictwo uczniów w zajęciach przed lub po lekcjach.
3.Uczniowie, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć dydaktycznych, uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii, wychowania fizycznego lub zajęć na basenie.
4.Uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
5.Kulturalne zachowanie, respektowanie zasad panujących w świetlicy.

 

Nagrody i kary

1.Pochwała przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
2.Nagroda rzeczowa na zakończenie roku szkolnego.
3.Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
4.Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
5.Nagana udzielona w obecności dyrektora szkoły.
6.Wpis pochwały lub nagany do dziennika danej grupy.

 

Dokumentacja świetlicy szkolnej

Dokumentację świetlicy szkolnej stanowią: roczny plan pracy opiekuńczo–wychowawczej oraz pracy profilaktycznej, roczny plan zajęć, miesięczne i tygodniowe plany pracy, semestralne sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej, karty zgłoszeń uczniów do świetlicy, dziennik zajęć wychowawczych dla poszczególnych grup, teczka dokumentów świetlicy ( m.in. regulaminy).

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

1.Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów. Zadaniem jej jest przygotowanie ich do pożytecznego wykorzystania czasu wolnego.
2.Świetlica jest czynna w godzinach 7.15-16.00 i działa zgodnie z Ramowym Planem Pracy. Uprzejmie prosimy o punktualne odbieranie dzieci i nie przedłużanie czasu pracy świetlicy.
3.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje Komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład Komisji wchodzą: kierownik świetlicy, nauczyciele wychowawcy świetlicy.
4.Kwalifikacja ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zgłoszenia Dziecka.
5.Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają uczniowie obojga pracujących rodziców, dojeżdżających do szkoły, mających szczególną sytuację życiową.
6.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić wychowawcy świetlicy.
7.Należy bezwzględnie zgłosić nauczycielowi przewlekłe choroby dziecka, uczulenia itp. Wychowawca nie może podawać dziecku żadnych leków.
8.Dzieci uczęszczające do świetlicy po zakończonych zajęciach dydaktycznych są przyprowadzane do świetlicy przez wychowawcę klasy lub nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia.
9.Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą korzystać z dostępnych zabawek, materiałów.
10.Materiały przyniesione w ramach obowiązkowej wyprawki dziecka są przeznaczone do wspólnego użytkowania.
11.Uczniowie mogą przynosić do świetlicy swoje gry i zabawki wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
12.Świetlica nie bierze odpowiedzialności za pieniądze oraz przedmioty wartościowe przynoszone przez dzieci (np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne itp.)
13.Uczniowie uczęszczający do świetlicy są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela oraz respektowania ustalonych zasad zachowania. Wychowawcy świetlicy uczestniczą wraz z wychowawcami klas w procesie klasyfikacji i ustalania oceny z zachowania.
14.Podczas sprzyjających warunków pogodowych dzieci przebywają na świeżym powietrzu pod opieką nauczyciela.
15.Dzieciom nie wolno opuszczać świetlicy bez zgody wychowawcy.
16.Dzieci uczęszczające do klas I–III muszą zostać odebrane osobiście przez rodziców lub wskazanych w karcie zapisu opiekunów.
17.W sytuacjach szczególnych wyjście dziecka pod opieką innych dorosłych musi być potwierdzone informacją pisemną, zawierającą godzinę wyjścia, datę i podpis opiekuna.
18.Dziecko nie może opuścić świetlicy na telefoniczną prośbę lub SMS rodzica.
19.W sytuacjach wyjątkowych można skontaktować się z wychowawcą po przez telefon stacjonarny
(15 8724-682), należy prosić o połączenie ze świetlicą)
20.Wszelkie sprawy indywidualne, prośby, zastrzeżenia dotyczące pracy świetlicy należy zgłaszać bezpośrednio do wychowawców zgodnie z terminami dyżurów.
21.Terminy dyżurów wywieszane są na tablicy ogłoszeń.
22.Każdy rodzić zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Pracy Świetlicy oraz do stosowania się do jego zasad.

•Poprawiony: ••czwartek•, 26 •września• 2013 21:13••