Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Szkolny konkurs ekologiczny dla uczniów klas V-tych. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Jadwiga Flis•   
••środa•, 07 •maja• 2014 08:19•

Termin zgłoszeń do nauczycieli przyrody  do dn. 09.05.2014r. tj. do piątku.
Termin konkursu  12. 05.2014r. tj. poniedziałek godz. 9:50 stołówka szkolna.

Słowo „ ekologia” pochodzi od greckiego „oikos”, co znaczy dom rodzinny, ognisko domowe. Ekologia  -  nauka o zachowaniu wartości naturalnych środowiska, wody, powietrza, zieleni, zwierząt, itp. Zajmuje się ona przede wszystkim badaniem stosunków zachodzących między żywymi organizmami oraz ich relacji ze środowiskiem naturalnym w którym żyją. Bada w jaki sposób organizmy żywe wpływają na środowisko naturalne i w jaki sposób środowisko naturalne wpływa na życie organizmów w nim się znajdujących.

Celem konkursu ekologicznego jest:

a)    uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody ze względu na      całokształt dziedzictwa naturalnego Ziemi,
b)    rozwijanie zainteresowania uczniów zagadnieniami ekologicznymi,
c)    znajomość form ochrony przyrody w Polsce,
d)    znajomość zasad obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody
e)    poznanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na życie człowieka, roślin i zwierząt,
f)    poznanie działań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

Uczestników konkursu obowiązuje :

a)    opanowanie treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu przyroda
b)    umiejętności posługiwania się informacjami, czytanie rysunków, wyjaśnianie pojęć
c)    wykazanie się wiadomościami wykraczającymi poza podstawę programową

Zakres wymaganej wiedzy:

a)    obszary i obiekty chronione w Polsce- str. 53
b)    jak chronić rzeki- str. 60
c)    jak chronimy przyrodę pasa pobrzeży- str. 69
d)    jak chronimy przyrodę pasa pojezierzy – str. 77
e)    najcenniejsze obszary na Nizinach Środkowopolskich- str. 80
f)    Roztocze – kraina wzgórz i lasów- str. 91
g)    W Ojcowskim PN- str. 99
h)    Jak chronimy góry- str. 115
i)    Podręcznik do przyrody w kl. V, dodatek do podręcznika „ Poznaj rozpoznaj- Parki narodowe Polski”-     ( położenie geograficzne, przynależność do pasa ukształtowania powierzchni , krainy geograficznej, symbole parków, rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem,  ilustracje roślin i zwierząt- umiejętność rozpoznawania).

•Poprawiony: ••środa•, 07 •maja• 2014 08:20••