Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Podsumowanie projektu w Gminie Janów Lubelski •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Grzegorz Boliński•   
••czwartek•, 04 •września• 2014 15:00•

,,Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski” -podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła realizowała kolejny projekt unijny.

Głównym celem projektu ,,Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości uczniów i uczennic szkół w Gminie Janów Lubelski” było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów  i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych w szkole poprzez realizację zajęć dodatkowych. Oferta zajęć była odpowiedzią na zdiagnozowane problemy oraz potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Wsparciem zostało objętych 420 uczniów klas 4-6. Zajęcia odbywały się w 70 grupach, prowadziło je 22 nauczycieli. Zaplanowano i zrealizowano 1510 godzin.


 

Na zajęciach uczniowie wyrównywali braki w nauce, usprawniali zaburzone funkcje, rozwijali zainteresowania i kompetencje kluczowe. Uczestnikom zajęć zapewniono odpowiednie warunki rozwoju ich umiejętności i poszerzania wiedzy oraz dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektu. Znaczącym sukcesem zrealizowanego projektu jest wdrożenie nowatorskiej metody pracy WebQuest, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Z analizy zebranych danych (testy, karty obserwacji, wywiady/rozmowy, obserwacja, ankiety ewaluacyjne, analiza dokumentacji szkolnej) wynika, że realizacja projektu przyniosła oczekiwane efekty. Działania projektowe miały  znaczący wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów. Przeprowadzone testy diagnostyczne wykazały u wszystkich uczestników zajęć  przyrost wiedzy i umiejętności w porównaniu do stanu wyjściowego. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne były ciekawe i atrakcyjne dla uczniów. Były zgodne z ich potrzebami i oczekiwaniami. Wykorzystanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych na zajęciach miało pozytywny wpływ na przyswajanie wiedzy i motywację uczniów do nauki. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach, o czym świadczy wysoka frekwencja - średnia 89%.

Realizowany projekt przyczynił się do rozwiązania zdefiniowanych problemów. Założone cele projektu zostały osiągnięte.

Szkolny koordynator projektu

Bożena Matysek

•Poprawiony: ••czwartek•, 04 •września• 2014 15:03••