Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Szkolny konkurs ekologiczny dla uczniów klas V-tych. •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Jadwiga Flis•   
••piątek•, 08 •maja• 2015 05:54•

Słowo „ ekologia” pochodzi od greckiego oikos, co znaczy dom rodzinny, ognisko domowe.
Ekologia  -  nauka o zachowaniu wartości naturalnych środowiska, wody, powietrza, zieleni, zwierząt, itp.Zajmuje się ona przede wszystkim badaniem stosunków zachodzących między żywymi organizmami oraz ich relacji ze środowiskiem naturalnym w którym zyją. Bada w jaki sposób organizmy żywe wpływają na środowisko naturalne i w jaki sposób środowisko naturalne wpływa na życie organizmów w nim się znajdujących.

Celem konkursu ekologicznego jest:
a)    uświadomienie uczniom konieczności ochrony przyrody ze względu na  całokształt dziedzictwa naturalnego Ziemi,
b)    rozwijanie zainteresowania uczniów zagadnieniami ekologicznymi,
c)    znajomości form ochrony przyrody w Polsce,
d)   znajomości zasad obowiązujących w parkach narodowych, krajobrazowych i rezerwatach przyrody
e)  zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na życie człowieka, roślin i zwierząt,
f)    sposobu działań chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
Uczestników konkursu obowiązuje :

a) opanowanie treści zawartych w podstawie programowej przedmiotu przyroda,
b)    umiejętności posługiwania się informacjami, czytanie rysunków, wyjaśnianie pojęć
c)   wykazanie się wiadomościami wykraczającymi poza podstawę programową

Zakres wymaganej wiedzy:

a)    obszary i obiekty chronione w Polsce- str. 53
b)    jak chronić rzeki- str. 60
c)    jak chronimy przyrodę pasa pobrzeży- str. 69
d)    jak chronimy przyrodę pasa pojezierzy – str. 77
e)    najcenniejsze obszary na Nizinach Środkowopolskich- str. 80
f)    Roztocze – kraina wzgórz i lasów- str. 91
g)    W Ojcowskim PN- str. 99
h)    Jak chronimy góry- str. 115
i)    Ksiązka dodatek do podręcznika „ Poznaj rozpoznaj- Parki narodowe Polski”- ( położenie geograficzne, przynależność do pasa ukształtowania powierzchni , krainy geograficznej, symbole parków, rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem,  ilustracje roślin i zwierząt- umiejętność rozpoznawania,

Termin zgłoszeń do nauczycieli przyrody  do dn. 22.052015r.

Etap konkursu  29. 05.2015r. tj. poniedziałek godz. 9:00, stołówka szkolna.