Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej znajduje się w sekretariacie szkoły.
W związku ze zmieniającą się liczbą uczniów ostateczny podział na klasy nastąpi w dniu 30 sierpnia o godzinie 17:00.

Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń
Numer alarmowy 112 •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••piątek•, 14 •lutego• 2014 10:16•

Podstawowe informacje dotyczące numeru alarmowego 112 można znaleźć w załączniku na stronie Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Adres strony LKO http://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=6188&m=&ms=

•Poprawiony: ••piątek•, 14 •lutego• 2014 10:17••
 
Przede wszystkim bezpieczeństwo ! •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••piątek•, 15 •listopada• 2013 21:40•

Rok szkolny 2012/13 był rokiem, w którym podjęliśmy wiele działań służących bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu uczniów. Potwierdzeniem jest przyznany nam tytuł Bezpiecznej Szkoły oraz włączenie naszej szkoły do sieci Bezpiecznych Szkół Uśmiech

 

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy zadania służące podniesieniu świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz wyposażeniu ich w praktyczne umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.

•Poprawiony: ••czwartek•, 28 •listopada• 2013 14:28••
•Więcej…•
 
Otrzymaliśmy certyfikat " Bezpiecznej Szkoły" :) •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Dorota Jargiło•   
••środa•, 30 •października• 2013 01:00•

Z przyjemnością informujemy, że Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Zamoyskiego w Janowie Lubelskim uzyskała tytuł "Bezpiecznej Szkoły" oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu "Bezpieczne Szkoły".

•Poprawiony: ••czwartek•, 28 •listopada• 2013 14:59••
•Więcej…•
 
Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••wtorek•, 29 •października• 2013 14:48•

Spotkanie z przedstawicielem Powiatowej Straży Pożarnej

20 marca 2013 odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Janowie Lubelskim mł.bryg. Krzysztofem Kurasiewiczem. Uczniowie klas IV-V spotkali się z gościem w stołówce szkolnej.
W czasie prezentacji multimedialnej omówione zostały schematy właściwych zachowań w sytuacjach różnego rodzaju zdarzeń. Przedstawiciel Straży Pożarnej uzmysłowił dzieciom, że właściwa ich reakcja na zagrożenie może odegrać bardzo ważną rolę w chwili niebezpieczeństwa. Poruszył tematy dotyczące zachowań w najbliższym otoczeniu (w szkole, w drodze do szkoły, na boisku, na lodowisku, podczas zabawy na sankach). Ponadto uczniowie dowiedzieli się co zrobić gdy dojdzie do pożaru w domu. Funkcjonariusz Straży Pożarnej poinformował jak posługiwać się ogniem w otwartym terenie. Wyjaśnił również jak odczytywać znaki ewakuacyjne w szkole i w innych budynkach oraz przypomniał numery telefonów alarmowych.

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem wysłuchali prelekcji zaproszonego gościa. Miejmy nadzieję, że na trwałe zapamiętali wszystkie ważne informacje.  

Tekst: Adam Wiechnik
Foto: Katarzyna Lachawiec

***


,,Jestem kibicem fair play”


Każdy uczeń czy uczennica uczestniczy w życiu sportowym szkoły. Większość z nich  w sposób aktywny bierze udział w rywalizacji sportowej poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zawodach sportowych, turniejach, rozgrywkach międzyklasowych i międzyszkolnych. Rywalizacja ta wyzwala wiele emocji zarówno wśród uczestników zawodów sportowych jak i kibiców. Umiejętność tzw. ,,czystej gry” czyli zgodnej z przepisami, z poszanowaniem  przeciwnika, a także kulturalny sposób kibicowania jest bardzo ważnym aspektem wychowawczym młodego człowieka.
Podjęte na lekcjach wychowania fizycznego działania w postaci pogadanek,  miały na celu wpojenie  zasad właściwego zachowania się zawodników zarówno podczas rywalizacji sportowej  jak i po jej zakończeniu. Wykonane przez uczennice plakaty o tematyce ,,Jestem kibicem fair play”, a także skandowane kulturalne hasła podczas meczów reprezentacji naszej szkoły propagują taki sposób kibicowania, aby słowo ,,KIBOL” przeszło do historii.

Tekst i foto: Ryszard Boryński

***


Nikt nie jest bezkarny - prawo obowiązuje wszystkich


Dnia 11 marca o godz. 10:00 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Policji do spraw prewencji oraz z przedstawicielkami Kuratorskiej Służby Sądowej. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas szóstych. Konwersatorium dotyczyło zagadnień związanych z przestępczością wśród nieletnich, ze zwróceniem szczególnej uwagi na rodzaje zagrożeń z jakimi może spotkać się uczeń w starszym wieku szkolnym. Policjanci poinformowali uczniów w jaki sposób zachować się gdy jesteśmy świadkami bądź ofiarą przemocy i gdzie szukać pomocy. Odpowiadali na pytania uczniów dotyczące najczęściej występujących przestępstw na terenie naszego miasta. Poruszono również temat nieformalnych grup młodzieżowych, zagrożeń wynikających z przynależności do nich jak również zaproponowali sposoby jak bronić się przed „wciągnięciem do paczki”. Uczniowie żywo interesowali się poruszanymi zagadnieniami, zadawali pytania, opisywali trudne sytuacje, w których znaleźli się sami lub z którymi się zetknęli.
Po wystąpieniu funkcjonariuszy Policji głos zabrały panie kurator, które przedstawiły uczniom podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego stosowane wobec dzieci w wieku szkolnym,  a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich i sądy powszechne. Zagadnienia te pokazały uczniom, że każdy odpowiada za swoje zachowanie i za wszelkie wykroczenia może spotkać kara, nawet jeśli sprawcą jest nieletni.  Spotkanie to podniosło świadomość uczniów naszej szkoły z zakresu ich praw i obowiązków oraz prawnych konsekwencji czynów zabronionych.

Tekst: Tomasz Flis
Foto: Katarzyna Lachawiec


***


Wywiad z sędzią Sądu Rejonowego

Sprawozdanie z wywiadu z sędzią Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim
Panem Władysławem Dubielem

W środę, 6 marca o godzinie 12.40 wybraliśmy się z Radiem Supełek do Sądu Rejonowego, aby przeprowadzić wywiad z sędzią i dowiedzieć się kilku rzeczy na temat kar dla nieletnich. Gdy przybyliśmy na miejsce, musieliśmy wejść na drugie piętro. Kiedy pan sędzia wyszedł z gabinetu, poprowadził nas na salę rozpraw; miejsce to zrobiło na nas duże wrażenie. Usiedliśmy. Sędzia się przedstawił, a my zaczęliśmy zadawać pytania. Nasz rozmówca dość szczegółowo na nie odpowiadał. Dowiedzieliśmy się m.in., że w stosunku do nieletnich nie używa się określeń, że popełnił przestępstwo lub występek. Nie oznacza to jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny. Jest to przejaw demoralizacji. Również dowiedzieliśmy się, że odpowiedzialność za czyny karalne ponosimy od 13 do 17 roku życia. W przypadku dzieci młodszych jest to traktowane jako przejaw demoralizacji. Zalicza się tutaj: palenie papierosów, lekceważenie pracownika szkoły, wychodzenie poza teren szkoły, opuszczanie lekcji, fałszowanie podpisu rodzica lub podrabianie zwolnień z lekcji.  Wobec nieletnich nie stosuje się kar, mogą to być najwyżej środki wychowawcze i poprawcze. Teraz wiemy, że za wykroczenie, nie można trafić do poprawczaka, ale jeśli zrobimy coś złego będą wobec nas zastosowane środki wychowawcze. Dowiedzieliśmy się też, że w szczególnych przypadkach rodzice ponoszą odpowiedzialność cywilną za swoje dziecko. Sędzia mówił, że osoba po15 roku życia może występować w sprawie sądowej, a wobec osoby po 17 roku życia jest stosowane 2/3 kary jak dla osoby dorosłej.
Wycieczka do sądu podobała się każdemu, bo mogliśmy się dowiedzieć wielu nowych, ważnych rzeczy, a przypominać nam o niej będą zdjęcia.

Opracowała: Martyna Borkowska kl. Vf

***


Debata uczniowska "Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel"


W dniach od 4 do 8 marca w klasach I, II i III w ramach realizacji zadań konkursowych „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń”odbyły się debaty nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel”. Głównym celem spotkań było definiowanie i rozumienie wymienionych wyżej pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej oraz kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych. Debaty w klasach I zostały poprzedzone zajęciami pt. „Jestem Polakiem”, a w klasach II i III - „Polska to moja Ojczyzna”. Zostały one przeprowadzone przez wychowawców klas według opracowanego scenariusza (w kl. I opr. Elżbieta Czerniak i Marzena Stolarz, w kl. II i III opr. Maria Chmiel i Justyna Wieleba). Na początku zajęć uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, podczas której przypomnieli sobie i wzbogacili wiadomości dotyczące nazwy naszej ojczyzny, symboli narodowych, stolicy i sprawowanej władzy. Zostali też wprowadzeni w dość trudne pojęcia dotyczące naszego państwa tj. społeczeństwo, prawo czy obywatel. Następnie odbyła się praca w grupach. Zadaniem uczniów było zebranie informacji i określeń objaśniających poszczególne pojęcia oraz spisanie ich na arkuszach. Każda grupa opracowywała inne hasło: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel. Uczniowie gromadzili informacje na podstawie własnej wiedzy ogólnej oraz zgromadzonych w klasie materiałów.  Prace zostały umieszczone w klasach, dekorują sale i pomagają utrwalać ważne informacje. Wspólnie z wychowawcami uczniowie wykonali również  gazetki ścienne na korytarzach szkolnych. W dalszej części odbyła się debata klasowa: „Czy jestem członkiem społeczeństwa i obywatelem państwa?” Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i okazywali duże zainteresowanie tematem. Zaprezentowali argumenty ,,za” i ,,przeciw”.
Na koniec zajęć w każdej klasie przeprowadzono test sprawdzający, pozwalający sprawdzić stopień znajomości i zrozumienia poruszanego tematu. Dzięki zastosowaniu odpowiednio dobranych metod i środków dydaktycznych efekt końcowy był zaskakujący i bardzo zadowalający.  Przeprowadzone zajęcia oraz debata wzbudziły wiele pozytywnych emocji wśród uczniów, zachęcając ich do zainteresowania się sprawami regionu i kraju. Stworzyły także możliwość wypowiadania własnych poglądów w wielu ważnych sprawach oraz konfrontowania własnego zdania z sądami innych osób. Przede wszystkim jednak zwróciły uwagę uczniów na ich rolę w życiu państwa i odpowiedzialność za losy ojczyzny.

4 marca 2013 roku również we wszystkich klasach IV-VI wychowawcy przeprowadzili lekcje na temat ;"Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel". Zajęcia zostały zrealizowane na podstawie scenariusza, który powstał w oparciu o materiały udostępnione przez koordynatora konkursu oraz środki dydaktyczne typu: fragmenty Konstytucji RP, słownik języka polskiego, fragment Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
Głównym celem zajęć było zdefiniowanie i zrozumienie pojęć z zakresu edukacji obywatelskiej: państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel oraz kształtowanie uczuć i postaw patriotycznych. Punktem kulminacyjnym były klasowe debaty na temat:
Klasy IV - „Czy uczeń klasy IV może być patriotą?”
Klasy V - Czy wszyscy spełniamy obowiązki obywatelskie?
Klasy VI - Czy przestrzegane są prawa człowieka we współczesnym świecie?
Uczniowie brali czynny udział w dyskusji i wykazali duże zainteresowanie powyższymi zagadnieniami, poszerzyli swoją wiedzę o społeczeństwie oraz mieli możliwość wymiany poglądów. Często zaskakiwali dojrzałością swoich wypowiedzi i wnikliwością obserwacji.
Ponadto uczniowie wykonali plakaty na temat:
Klasy IV - „Polskie Symbole Narodowe”.
Klasy V - Zilustruj jeden obowiązek obywatelski zapisany w konstytucji RP.
Klasy VI - Łamanie praw człowieka we współczesnym świecie.

Wszystkie prace można obejrzeć w formie wystawy na szkolnym korytarzu oraz na stronie www szkoły.

Tekst: Maria Chmiel, Justyna Wieleba, Joanna Kulpa
Foto: Katarzyna Lachawiec

***


Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Miejskiej


W miesiącu lutym w ramach projektu ,, Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń " odbyło się spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej w Janowie Lubelskim p. Mieczysławem Małkiem.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas III i IV.
Podczas spotkania uczniowie  dowiedzieli się jak bezpiecznie mogą spędzać ferie, jak powinni się zachowywać na stokach narciarskich, oraz podczas różnego rodzaju zabaw w trakcie zimy. Trzecioklasiści i czwartoklasiści dowiedzieli się również w jaki sposób powinni się zachować gdy na swojej drodze spotkają np. groźnego psa, jaką powinni przyjąć pozycję i co powinni w takiej sytuacji zrobić. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na które p. Mieczysław Małek bardzo chętnie odpowiadał.

Celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów na temat grożących im niebezpieczeństw oraz możliwości ich niwelowania i zapobiegania sytuacjom niebezpiecznym.

Tekst: Katarzyna Orzeł


***


Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu


W dniach od 4-8 lutego w klasach II i III przeprowadzone zostały zajęcia na temat: Poznajemy bezpieczny Internet. Zajęcia przeprowadzone zostały przez wychowawców klas według opracowanego scenariusza (opr. M.Fac, B.Matysek i I.Paleń) w ramach zajęć komputerowych lub edukacji wczesnoszkolnej.
Zajęcia miały na celu poszerzenie wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń w Internecie oraz promowanie bezpiecznych zachowań. Na zajęciach zaprezentowane zostały materiały multimedialne w postaci filmów, oraz  gier edukacyjnych dostępnych na stronie www.sieciaki.pl . Uczniowie chętnie oglądali filmiki i odpowiadali na zadane pytania. Aktywnie pracowali w grupach rozwiązując zadania. Aby utrwalić swoją wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z Internetu, zagrali w edukacyjną grę ,,Misja-bezpieczny Internet”.
Tematyka zagrożeń Internetu stała się dla uczniów bardziej zrozumiała. O efektywności przeprowadzonych zajęć  świadczą wyniki mini testu, który pisali uczniowie na zakończenie zajęć. Wszyscy uczniowie bezbłędnie napisali SiecioQuiz, który sprawdzał wiadomości zdobyte podczas zajęć. Wyniki ankiety ewaluacyjnej skierowanej do uczniów świadczą o tym, że zajęcia podobały się wszystkim uczniom. Uczniowie stwierdzili, że dużo nauczyli się na tych zajęciach i wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności w przyszłości.
W klasach IV-VI na zajęciach komputerowych i lekcjach informatyki przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, zaprezentowano filmy promujące właściwe zachowania w internetowej sieci, zapoznano uczniów z adresami bezpiecznych stron. Na zakończenie uczniowie wykonali rysunki w programie graficznym związane z bezpieczeństwem w Internecie, które zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Tekst: Bożena Matysek
Fot. Katarzyna Lachawiec

***

Podsumowanie projektu profilaktycznego "Potrzeba"


W dniu  06.02.2013 roku w naszej szkole odbył się apel profilaktyczny podsumowujący projekt „Potrzeba”.
Inscenizację  przygotowali   uczniowie  z klas:  IV „c”, V „c”, VI „a” i II „d”. W sztuce znalazły się fragmenty znanych i lubianych baśni, które w zabawny, kabaretowy sposób poruszyły tematy profilaktyczne. Oglądający poznali Śnieżkę i Kopciuszka, dla których higiena nie była ważna,  Jasia-Łakomczucha oraz Wilka,  który usiłował namówić Czerwonego Kapturka na  papierosa i inne używki.
Uczniowie z klasy II „d” przypomnieli wszystkim ważne numery telefonów alarmowych i zasady jak należy się zachować w różnych sytuacjach, gdy może zagrażać  nam niebezpieczeństwo.
Mamy nadzieję, że  przekazane  treści profilaktyczne  ustrzegą dzieci  przed niewłaściwym postępowaniem i niebezpieczeństwem.

Tekst: Agnieszka Banasiak-Wiśniewska
Foto: Katarzyna Lachawiec

***

Uwaga - niebezpieczne używki!


W ramach programu ,,Bezpieczna szkoła” na przełomie miesiąca stycznia i lutego zostały przeprowadzone zajęcia na temat szkodliwości palenia papierosów i zażywania narkotyków z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych w dwóch grupach wiekowych.
W klasach I-III prezentacja nosiła tytuł ,,Palenie tytoniu zabija” . Uczniom zostały przedstawione informacje dotyczące skutków palenia papierosów i problemów zdrowotnych, które wynikają z przebywania dzieci wśród osób palących papierosy.
Natomiast w klasach szóstych prezentacja była zatytułowana ,,Używkom mówimy  nie”. Objęła ona głębszy problem związany nie tylko z paleniem tytoniu, ale również piciem alkoholu, czy zażywaniem różnego rodzaju dopalaczy, czy środków odurzających i ich wpływ na dalszy rozwój dzieci i młodzieży.
Uczniowie z zainteresowaniem śledzili przekazywane im informacje, zadawali pytania i dyskutowali o szkodliwości korzystania z różnego rodzaju używek.
W dniach 15 i 16 stycznia 2013r. w ramach realizacji tego zadania odbyły się również zajęcia w świetlicy szkolnej. Została przeprowadzona pogadanka, która miała na celu uświadomienie uczniom zagrożenia, jakie niesie palenie tytoniu. Była ona impulsem do zastanowienia się czy warto palić papierosy. Utrwalona została prezentacją multimedialną, dzięki której tematyka antynikotynowa stała się dla małych uczniów bardziej zrozumiała.
Podsumowując powyższe działania uczniowie świetlicy wykonali plakaty o tematyce antynikotynowej. Format i technika prac była dowolna, a prace zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.


Tekst: Dorota Styk, Teresa Maiło
Foto: Katarzyna Lachawiec

***


Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i literackiego


W dniu 30 I 2013 r. zostały rozstrzygnięte szkolne etapy konkursu plastycznego i literackiego „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”. Konkurs miał na celu budowanie właściwych relacji rówieśniczych i środowiskowych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz  rozwijanie wrażliwości artystyczne  i estetycznej.
Uczestnikami konkursu byli chętni uczniowie z klas I –III i IV-VI, którzy przygotowali prace plastyczne i literackie na temat: „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” (nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).
Konkurs został poprzedzony przeprowadzonymi przez wychowawców klas pogadankami  na w.w. temat. Miały one na celu zapobiegać niepożądanym zjawiskom, ukazywać wartościowe cechy i jednocześnie przeciwdziałać występowaniu cech niepożądanych.  Swoje przemyślenia uczniowie przedstawili  w postaci prac plastycznych i literackich.

Prace zostały złożone do dnia 28 I 2013 r. jak przewidywał regulamin. Pod uwagę brane były następujące kryteria: zgodność z tematem, jasność przekazu, estetyka wykonania oraz własna inwencja twórcza autorów prac.
Komisja konkursowa w składzie: K. Lachawiec, E. Bucior, J. Jarosz, J.Lalik, A. Sydor-Burda wyłoniła   6 najciekawszych prac plastycznych i 4 prace literackie. Ich autorzy to:

Prace plastyczne:
Natalka Krzysztoń Ie, Arek Zaremski Ie, Natalka Pietrzyk IIa, Karolina Ciosmak IIa, Małgosia Wereska IId, Mateusz Mucha IIa, Wiktoria Gumienik IIIa, Jolanta Wojtan IIIa, Karolina Skura IIId.

Twórczość literacka:
Aleksandra Małek IVe, Izabela Łukasik IV c, Milena Breś VId, Gabrysia Grębowiec IVa.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym :)

Prace te zostaną przesłane do jury głównego konkursu. Pozostałe zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym, na łamach szkolej gazetki i w szkolnym radiowęźle „Supełek”.  Wystawę prac pod hasłem przewodnim „Między ludźmi – bądź człowiekiem” można obejrzeć do końca marca, natomiast prace literackie i galerię internetową zamieszczamy w artykule.

Galeria zdjęć

Aleksandra Małek IVe

Izabela Łukasik IVc   

Milena Breś VI d          

Gabrysia Grębowiec IVa


Tekst: Elżbieta Bucior, Joanna Jarosz
Foto: Katarzyna Lachawiec


***

Nie jesteś sam...


29.01.2013r w naszej szkole odbyło się bardzo ciekawe spotkanie uczniów klas I-III oraz klas IV-VI z paniami, które reprezentowały Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) i Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS): p. Anną Śmit- dyr. PCPR, p. Magdaleną Kolasa- kierownikiem OPS i p. Natalią Kiszka- starszym inspektorem ds. Dodatków Mieszkaniowych.

Spotkaniu przyświecało  hasło ,, Nie jesteś sam”.  Nawiązując do tego hasła panie szczegółowo wyjaśniły dzieciom,  czym zajmują się te placówki, w których  pracują, komu udziela się pomocy i na jakich zasadach. Omówiły szczegółowo jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiska, które znalazły się w trudnej sytuacji,  doświadczyły przemocy w rodzinie, choroby, niepełnosprawności, bezrobocia,  sieroctwa lub ,, eurosieroctwa” społecznego, klęski żywiołowej lub ekologicznej i wielu innych. Wskazywały, gdzie można szukać pomocy, podpowiadały jak dzieci szkolne mogą pomagać innym.
Panie bardzo gorąco zachęcały dzieci, aby angażowały się w pracę w wolontariacie. Wolontariusz to taka osoba, która bezinteresownie pomaga innym, daje coś z siebie, a przez swoją pracę doświadcza radości, uwrażliwia się na godność człowieka i na jego różne potrzeby.
Na lekcjach wychowawczych przeprowadzono pogadanki i dyskusje na tematy poruszane na spotkaniu. Dzieci przygotowały również plakaty i gazetki, na których przedstawiły swoje przemyślenia i refleksje dotyczące tych ważnych zagadnień.


Tekst: Anna Żytko
Fot. Katarzyna Lachawiec

***

Pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej


W dniu 28 stycznia 2013 r. przybyła umówiona duża grupa słuchaczy wraz z nauczycielami Studium Medycznego w Janowie Lubelskim. Pokaz Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowano w hali sportowej dla uczniów klas szóstych. Na początku spotkania zostały omówione w formie pogadanki sposoby postępowania w przypadkach różnych wypadków i zdarzeń. Wyjaśnione zostało jak zachować się przy telefonicznym wzywaniu pomocy odpowiednich służb.
- Należy przedstawić się, powiedzieć co się stało i podać miejsce zdarzenia – adres. Nie musimy badać pulsu osoby poszkodowanej w wypadku, ponieważ do tego są powołane służby medyczne ale możemy sprawdzić czy osoba oddycha przez obserwację i posłuchanie.

Przy krwawieniu z nosa powinno się osobę posadzić, głowę pochylić do przodu, przyłożyć chusteczkę i poczekać aż ustanie krwawienie. Można przyłożyć lód do okolicy nosa. Przy obfitych lub długotrwałych krwawieniach trzeba wezwać karetkę pogotowia. Przy oparzeniach powinno się miejsce oparzenia schładzać 15 minut zimną wodą. W przypadku złamań usztywniamy kijem dwa sąsiadujące ze złamaniem stawy. Po ogólnym omówieniu pierwszej pomocy przeprowadzone zostały następujące ćwiczenia i pokazy w czterech grupach: - układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, - masaż serca (30x ucisk i 2 oddechy) - stosowanie defibrylatora i postępowanie przy zadławieniach. W ćwiczeniach brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej pod kierunkiem przybyłych starszych gości. Na zakończenie uczniowie podziękowali gościom za szkolenie głośnymi brawami.


Tekst i foto: Andrzej Bucior

***

Zabawa choinkowa "Wawrzynek"


W czwartek 24 stycznia 2013 roku w naszej szkole odbyła się choinka integracyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Wawrzynek”, której prezesem jest pani Agnieszka Kulińska oraz Dyrekcję i Wolontariat Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Wolontariat Publicznego Gimnazjum w Janowie Lubelskim.
W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym dzieci wraz z rodzicami i opiekunami, dyrektorzy szkół i zaproszeni goście, m.in. starosta powiatu janowskiego p.Jerzy Bielecki, wicestarosta p.Bartosz Piech, burmistrzowie p.Krzysztof Kołtyś, p.Czesław Krzysztoń, przewodnicząca Rady Miejskiej p.Ewa Janus oraz goście specjalni: p.Daniel Wieleba i p.Anna Samusionek, którzy swą obecnością uświetnili tę uroczystość.
Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klasy integracyjnej. W dalszej części odbył się turniej pomiędzy czterema drużynami, w skład których wchodzili: dziecko z opiekunem, wolontariusz i zaproszony gość – w tym przypadku do udziału zaproszono p.Annę Samusionek, p.Daniela Wielebę, p.Krzysztofa Kołtysia i p. Jerzego Bieleckiego. Turniej, składający się z szeregu zadań poprowadzili wolontariusze pod kierunkiem p. Anny Targońskiej. Zabawa była wspaniała, wszyscy świetnie się bawili, na zakończenie zwycięska drużyna otrzymała złote korony, a wszyscy uczestnicy słodkie pamiątkowe medale. Po sesji zdjęciowe z zaproszonymi gośćmi wszyscy udali się do stołówki szkolnej na poczęstunek i rozpoczęła się zabawa taneczna. Jeszcze wizyta Św. Mikołaja i każde dziecko szczęśliwe, chociaż zmęczone otrzymało paczkę ze słodyczami. Dzieci ze Stowarzyszenia „Wawrzynek” cały rok czekają na tę chwilę, by wspólnie z rówieśnikami bawić się i cieszyć karnawałową zabawą. Mamy nadzieję, że po tegorocznym spotkaniu pozostaną miłe wspomnienia.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom i uczniom, którzy pomogli w organizacji tegorocznej zabawy: p.Iwonie Wojtan, p.Katarzynie Orzeł, p. Agnieszcze Banasiak-Wiśniewskiej, p.Grażynie Kaproń, p.Katarzynie Lachawiec, p.Stefanii Wójcik, p.Dorocie Styk, p.Dorocie Pietraszuk, p.Grażynie Chmiel, p.Jackowi Dubielowi, paniom ze świetlicy szkolnej i biblioteki, które z zapałem pomagały w przygotowaniach, oraz wolontariuszom i uczniom, którzy swymi występami i obecnością umilili czas wszystkim uczestnikom spotkania.


Tekst: Katarzyna Lachawiec
Foto: Andrzej Bucior


***


"Niepełnosprawni są wśród nas"


Zagadnienie niepełnosprawności jest tematem szerokim i z dnia na dzień coraz powszechniejszym. Nie wszędzie jednak ludzie niepełnosprawni spotykają się ze zrozumieniem i sympatią. W naszej szkole, która jest od kilku lat placówką z oddziałami integracyjnymi, uczniowie na codzień mają kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi, które razem z nimi uczą się i bawią. Aby przybliżyć uczniom trudne warunki w jakich nierzadko znajdują się osoby niepełnosprawne przeprowadzono szereg działań: zajęcia wychowawcze, świetlicowe i spotkania z osobami, które mają na ten temat szeroką wiedzę. W projekcie udział wzięło ogółem 17 klas z oddziałów IV-VI i 15 klas z I-III.
Uczniowie zapoznali się z trudnościami związanymi z niepełnosprawnością oraz zdefiniowali hasła tolerancja i integracja. Ponadto wykonali mnóstwo zadań związanych ze zmysłami dominującymi u osób niepełnosprawnych. Praca w grupach okazała się bardzo dobrym pomysłem, uczniowie chętnie pracowali  i dyskutowali  na zadane zagadnienia. Zdefiniowanie rodzajów niepełnosprawności wywołało żywą  dyskusję, a co za tym idzie uświadomienie sobie, że do niepełnosprawności można doprowadzić poprzez różnego rodzaju wypadki.
Podsumowując, lekcja uświadomiła młodych ludzi, że osoby niepełnosprawne potrzebują naszej pomocy w czynnościach codziennych, ale również tego, że powinniśmy ich traktować jak zdrowych ludzi.

Tekst: Monika Leśniak-Skakuj
Foto: Katarzyna Lachawiec

***

Higiena - ważna rzecz!


W miesiącu styczniu w ramach realizacji zadań konkursowych "Bezpieczna Szkoła Bezpieczny Uczeń"  w szkolnym gabinecie medycznym przeprowadzone zostały pogadanki powiązane z dyskusją, na temat bezpiecznych zachowań zdrowotnych.
W realizacji zadania  wzięli udział uczniowie klas I-III. Omówiono zagrożenia wynikające z braku przestrzegania zasad higieny oraz promowano prawidłowe zachowania w sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych np. grypa, WZW, choroby brudnych rąk, choroby pasożytnicze.
Przeprowadzono 16 pogadanek w kilkuosobowych grupach. Celem tych spotkań jest podniesienie wśród dzieci świadomości zagrożeń oraz wyrabianie prawidłowych nawyków i wdrożenie do większej dbałości o zdrowie własne i innych.

Tekst: Joanna Lenart
Foto: Katarzyna Lachawiec

***

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego


,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie otoczeniu, by poprawić relacje między ludzmi"
(nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzic, dziecko-koledzy w miejscu zamieszkania, na osiedlu, miejscowości)
I. ZASADY KONKURSU:
1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie Lubelskim.
2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości dziecięcej o relacjach miedzyludzkich poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu.
3. Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii otrzymają bardzo dobre i celujące oceny z języka polskiego, nagrody książkowe i dyplomy.
4. Konkurs trwa od 1 stycznia 2013 roku do 28 stycznia 2013 roku.
5. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: klasy czwarte, klasy piąte i klasy szóste.
6. Do konkursu przyjmowane są prace:

a) zgodne z tematem: ,,Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie otoczeniu, by poprawić relacje między ludzmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzic, dziecko-koledzy w miejscu zamieszkania, na osiedlu, miejscowości)",
b) pisane prozą, odręcznie lub w formie wydruku komputerowego (rozmiar czcionki Times New Roman 14),
c) zawierające minimum 15 zdań,
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane -samodzielne
f) podpisane imieniem i nazwiskiem, z informacją o klasie.

7. Termin oddawania prac mija 28 stycznia 2013 roku. Prace składamy do nauczycieli:
p. Joanna Lalik, p. Bożena Kapica, p. Aneta Sydor-Burda.

II. SPOSÓB OCENY PRAC KONKURSOWYCH:
1. Prace oceniane są przez członków Kapituły.
2. Skład Kapituły: p. Joanna Lalik, p. Aneta Sydor-Burda.
3. Kryteria oceny prac:

a) właściwa forma literacka, czyli opowiadanie twórcze,
b) zgodność z tematyką,
c) wartość merytoryczna, czyli 3 propozycje zmian,
d) akapity
e) trójdzielna budowa opowiadania,
f) poziom literacki pracy ( bogactwo języka, logicznie uporządkowana treść),
g) poprawność językowa,
h) poprawność ortograficzna,
i) poprawność interpunkcyjna,
j) samodzielność i oryginalność.

4. Proces oceniania jest tajny.
5. Oficjalne rozstrzygnięcie wyników nastąpi 5 lutego 2013 roku.

Opracowały: Aneta Sydor-Burda, Bożena Kapica

***

SZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY DLA  KLAS  I-III
pod hasłem
„Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu by poprawić relacje między ludźmi”

(nauczyciel – uczeń, dziecko – rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)

Cele konkursu:
- rozwijanie wrażliwości artystycznej i estetycznej
- budowanie  właściwych relacji rówieśniczych i środowiskowych
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów
Regulamin konkursu:
Format pracy: A3 (duży blok rysunkowy)
Technika pracy: dowolna (bez technik przestrzennych)
Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez autora (bez pomocy osób trzecich)
Termin i miejsce składania prac: prace należy składać w bibliotece szkolnej do dn. 28 I 2013 r.
Każdą pracę należy opisać na odwrocie – (tytuł pracy, imię i nazwisko klasa)
Prace zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Jury wybierze 5 najciekawszych prac.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Opracowały: Elżbieta Bucior, Joanna Jarosz

***

Dziecko pod ochroną prawną

"Nikt nie może mnie poniżać,
bić, krzyczeć, wyzywać.
I każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać..."

W styczniu 2013 roku w klasach I-III przeprowadzono pogadanki na temat:"Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne". Celem zajęć było uświadomienie uczniom czym jest dobro osobiste człowieka, pogłębienie wiedzy na temat nietykalności cielesnej i naruszenia godności osobistej, umiejętności rozpoznawania tych sytuacji w szkole, na ulicy i w grupie rówieśniczej.

W klasach pierwszych uczniowie uczyli się rozpoznawać sytuacje i zachowania, które naruszają godność i dobra osobiste człowieka. Wcielali się w określone role, odgrywali scenki dramowe. Podawali przykłady takich sytuacji, w których zostały naruszone ich godność i dobra osobiste oraz cielesne. Dzieci wykonały również prace plastyczne przedstawiające ich prawa. Powstała bardzo ciekawa gazetka pt. "Prawa Dziecka".

Uczniowie klas II układali rymowanki na temat "Bądź bezpieczny w szkole":
"Gdy w szkole są grzeczne dzieci, czas tak szybko leci"
"Kto jest wesoły i milutki, ten odpędza wszystkie smutki"
"Kulturalne zachowanie - lubią wszystkie nasze panie".

W klasach III uczniowie na podstawie tekstu odpowiadali na pytanie:
1. Czy niszczenie cudzego mienia, groźby, przemoc fizyczna są karalne?
2. czy niszczenie cudzego mienia, groźby, przemoc fizyczna, nagrywanie filmu, robienie zdjęć bez zgody osoby fotografowanej stanowi naruszenie godności i dóbr osobistych?
3. Czy przeklinanie w miejscu publicznym jest karalne?
4. Jeśli odpowiedziałeś "tak" to jakiej karze to podlega?

W klasach V - VI w ramach przedmiotu " Wychowanie do życia w rodzinie"oraz w klasach IV na lekcjach wychowawczych odbyły się zajęcia nt. "Moje prawa". Poruszono podczas nich zagadnienia dotyczące praw człowieka ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawa dziecka. Uczniowie dowiedzieli się jakie dokumenty i instytucje gwarantują ochronę prawną. Dzieci zapoznały się z wierszem M. Brykczyńskiego "O prawach dziecka" , a następnie wykonywały ilustracje do wybranej zwrotki. Ponadto rozmawiano na temat relacji między dziewczynkami a chłopcami, języka używanego obecnie przez dzieci i młodzież oraz kultury osobistej.

W wyniku przeprowadzonych działań uczniowie potrafią podać przykłady naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej, a jednocześnierozpoznają przykłady łamania prawa z życia szkolnego. Potrafią wyjaśnić dlaczego dana sytuacja lub zdarzenie naruszają ich dobra osobiste i nietykalność cielesną.

Tekst: Ala Kusz, Irena Ziółkowska
Fot. Katarzyna Lachawiec

***

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do profilaktycznego programu pod patronatem Komendy Głównej Policji – „Klub Bezpiecznego Puchatka”, który skierowany jest do uczniów klas pierwszych.
Podczas zajęć szkolnych i w domu dzieci uczą się jak być bezpiecznym w szkole, w domu i w drodze do szkoły.
W dniach od 19-23 listopada 2012 roku uczniowie brali udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa. Zadaniem testu było nie tylko sprawdzenie wiedzy ale jednocześnie przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Realizując program dzieci korzystają z ciekawych materiałów edukacyjnych w formie broszurek i w formie elektronicznej na stronie internetowej tego programu.

Ucząc się z Puchatkiem dzieci dowiedziały się jak zachowywać się bezpiecznie, gdy nie ma przy nich rodziców i nauczycieli.

Tekst: Iwona Wojtan

***

Warsztaty dla dzieci "Jesienne przemiany"


W dniach 7.11.2012 r. i 14.11.2012 r. odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów klas pierwszych pod hasłem : „Jesienne przemiany”. Zajęcia poprowadziła p. Jolanta Kiszka – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Podczas zajęć dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji z życia roślin i zwierząt zamieszkujących nasze Lasy Janowskie. Mogły również podziwiać eksponaty przyrodnicze oraz zdjęcia zawarte w prezentacji multimedialnej. Następnie zaproszony gość odpowiedział na szereg pytań zadawanych przez naszych uczniów.. Pani Jolanta Kiszka zwróciła szczególną uwagę na sposób zachowywania się w lesie: zachowanie szczególnej ostrożności jest bardzo ważne, ponieważ dzikie zwierzęta, sprowokowane bezmyślnym zachowaniem dzieci mogą okazać się niebezpieczne dla człowieka. Przestrzegała również przed głaskaniem małych i niegroźnych zwierząt, jak jeż czy wiewiórka, gdyż te zwierzęta mogą przenosić groźną dla ludzi chorobę- wściekliznę. Podkreśliła, że aby być bezpiecznym w lesie i miło spędzić tam czas musimy pamiętać, że las jest domem zwierzą,t a my w tym domu jesteśmy gośćmi i musimy zachowywać się odpowiednio. Podsumowaniem warsztatów było wykonanie przez każde dziecko niezwykle barwnej postaci Pani Jesieni.

Bardzo dziękujemy p. Jolancie Kiszce za pouczające i interesujące zajęcia. Mamy nadzieję, że kontakt ze środowiskiem poprzez tego typu zajęcia będzie owocował w przyszłości rozwijaniem zainteresowań przyrodniczych i budził szacunek dla otaczającego nas świata.

Tekst: Wychowawcy klas pierwszych
Foto: Katarzyna Lachawiec

***

Bezpieczna droga z radami SpongeBoba


SpongeBob to bohater popularnej kreskówki - gąbka morska w kształcie gąbki do mycia naczyń. SpongeBob mieszka na dnie oceanu w miejscowości Bikini Dolne w domu z ananasa. Wesoła gąbka wiele czasu poświęca zabawie. Sympatyczny ludzik z gąbki posłużył wychowawcom jako środek do dotarcia do najmłodszych uczniów. Prezentując film, w którym bohater kreskówki uczy zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i innych zasad bezpieczeństwa - można uczyć najmłodszych w najciekawszy z możliwych sposobów - przez zabawę. SpongeBob nie poucza, ale w ciekawy sposób angażuje dzieci i przez zabawę zmusza do myślenia. Dziecko poznaje zasady bezpiecznego zachowania na drodze, odpowiadając na zadane przez SpongeBoba pytania . Odpowiedzi skonstruowane są w dowcipny sposób, dzięki czemu najmłodsi nie tylko uczą się, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, na której występują w rolach pieszego, pasażera czy rowerzysty ale także fantastycznie bawią.
Film został zaprezentowany uczniom klas I-III w ramach zajęć w świetlicy szkolnej.


Tekst i foto: Katarzyna Lachawiec

***

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole rusza ogólnopolski program - konkursBezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń.
Program przeprowadzony zostanie w okresie od 10 października 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.
Celem konkursu jest spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs ma służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkół i uczniów.
Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do „10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu: Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń


•Poprawiony: ••czwartek•, 28 •listopada• 2013 14:20••
 
« •pierwsza••poprzednia••następna••ostatnia• »

•Strona 2 z 2•